Svar från Svemo angående det fortsatta säkerhetsarbetet.

svemo_small_tonad_08_webb

Jag med flera har skrivit till Svemo angående de senaste allvarliga olyckorna i vår sport och jag har nu fått ett svar om deras fortsatta arbete.

Jag ser det som väldigt positivt att Svemo visar vilken typ av arbete som genomförs, så att vi alla vet vad som är på gång. Jag är också positiv till att de tagit in extern konsulthjälp i dessa frågor, det är viktigt att vi även får in åsikter inte bara från dem i de inre kretsarna av sporten.

Svar från Svemo

Många av er har hört av sig med råd, påståenden, idéer, frågor och synpunkter när det gäller säkerheten i Motocross. Tack för ditt brev och ditt engagemang i frågan.

Flera arbeten har påbörjats till följd av olyckorna under säsongen. De flesta arbetsinsatserna har fokus på motocross just nu, tidigare har en av säkerhetsgrupperna tagit fram ett nytt isracing reglemente, bland annat. Just nu har ett större möte genomförts med domare och banbesiktningsmän där motocrossektionen var sammankallande. Samtidigt genomfördes ett möte av den nytillsatta säkerhetsgruppen. Dessa möten har inte gått att genomföra tidigare på grund av att de flesta redan är uppbokade på annat. Lite av det som kom ut av mötena redovisas i bifogad fil och på hemsidan.

Säkerhetsgruppens första åtgärd var att gå igenom det 60-70 tal mail som inkommit med förslag, synpunkter, frågor och information kring händelserna och säkerhetsarbetet inom motocross, ditt brev med synpunkter är ett av dessa 60-70 som inkommit. Alla lika viktiga och alla skrivna av människor, grupper, klubbar, föräldrar och förare som engagerar sig. I bifogad fil hittar du de flesta åsikter sammanställda, dessutom har vi ditt mail med mera detaljer. Den nytillsatta arbetsgruppen formas just nu och har inte en “statisk” sammansättning, vi strävar självklart efter att hålla den så liten som möjligt för att göra den effektiv. Vi kan inte ha en arbetsgrupp som omfattar samtliga som engagerar sig och kommer med synpunkter.

Grundsammansättningen är Mikael Noren, inhyrd som processledare och tidigare inhyrd som konsult i miljöfrågor, Peter Isgren motocrosskoordinator på SVEMO, Jan-Erik Sällqvist sammankallande i motocrossektionen, Jan-Olof Svärd förbundsläkare och medlem i FIM medical comission, Agneta Andersson medlem i SVEMO styrelse samt “crossfadder”, Per Westling GS på SVEMO. Till detta vill vi knyta Hugo Mellander inhyrd konsult vad gäller analyser av olyckor, Henrik Olofsson försäkringsmäklare på Colemont, en eller två förarrepresentanter samt en eller två klubbrepresentanter. Inom den gruppen kommer vi att kräva sekretess av alla inblandade eftersom vi kommer att hantera personuppgifter som inte får spridas.

Mikael Norén samt delar av arbetsgruppen planerar att under arbetets gång träffa olika grupper som påverkas eller påverkar verksamheten såsom, motorcykelbranschen, polisen, räddningstjänst, försäkringsbolag, klubbar, funktionärer med mera. Alla dessa grupper kommer att kontaktas under arbetets gång. Hur, när, var är oklart innan gruppen beslutat hur de ska lägga upp arbetet, vilket alltså sker med början på söndag. Gruppen skall i första skedet jobba i ett projekt som träcker sig fram till 15 december med första avstämning 1 november, tiderna är satta så att regelskrivningen i framförallt motocross ska kunna påverkas. Hur arbetet sedan skall fortsätta diskuteras av gruppen.

De brev som inkommit, bland annat ditt, har “sorterats” här på kansliet så att samtliga ämnen som berörs kommer med och ingenting missas. Några huvudspår gäller, föraren, maskinen, banan, funktionärerna och reglerna. I samtliga dessa områden finns åsikter, gruppens arbete blir i första hand att följa upp och utvärdera dessa åsikter. Det arbetet skall ligga till grund för förslag eller synpunkter till motocrossektionen och övriga sektioner då det är dags för regelskrivning nu i höst. Under föregående vecka har direkta samtal förts med ett antal av världens främsta motocrossnationer, samtal som delvis handlat om säkerhetsfrågor, frågor har också ställts till USA och Australien samt FIM motocrosskommission hur de upplever situationen och om de ser samma tendenser, detta är viktigt eftersom en hel del regler är gemensamma över hela världen, en nödvändighet eftersom förare på alla nivåer tränar och tävlar utanför sin nationsgräns. Detta arbete har för avsikt att kunna påverka och förändra de internationella regelverken om arbetsgruppen hittar tveksamheter i dessa.

Efter helgens första möte i Norrköping, kommer gruppen att träffas igen i samband med den sista SM tävlingen i Uddevalla. Vid denna tävling kommer styrelse och personal på SVEMO att finnas på plats vid banan för att diskutera säkerhetsfrågor med alla som är intresserade, (du är inbjuden om du finns på plats) för att försöka fånga upp så många synpunkter och idéer som möjligt. I övrigt har inte gruppen fastlagt någon plan ännu.

Hoppas att jag med detta klarlagt att vi arbetar med frågorna och hur vi arbetar med frågorna. Mera information om arbetsgången och resultat kommer att kommuniceras via hemsidan. Det går också utmärkt att sända mail direkt till mikael.noren@svemo.se , om du/ni gör det så undvik att ställa för mycket sakfrågor, försök komma med förslag och synpunkter på hur säkerhetsarbetet kan utvecklas. Mikael riskerar annars att bli sittande med detaljsvar och hans tid behövs för att driva arbetet framåt.

Återigen

Tack för ditt mail med värdefulla synpunkter, vi fortsätter arbetet.

Med vänliga hälsningar/ Best regards

Per Westling

PDF fil med sammanfattning av till SVEMO inkomna synpunkter/påståenden gällande säkerhetsarbetet i motocross

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

senaste artiklar
Twitter
Login
Scroll to Top